Koszyk Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin

Regulamin

Regulamin
 
 
Regulamin Sklepu Internetowego
kupsoczewkikontaktowe.pl
 
§1
Definicje
 
Jeżeli w treści Regulaminu Sklepu Internetowego kupsoczewkikontaktowe.pl nie postanowiono inaczej, niżej wskazane wyrażenia, użyte w jego treści mają następujące znaczenie:
1.      Regulamin - niniejszy Regulamin Sklepu kupsoczewkikontaktowe.pl
2.      Sklep - sklep internetowy kupsoczewkikontaktowe.pl Znajdujący się pod adresem internetowym: http://www.kupsoczewkikontaktowe.pl prowadzony przez Sprzedawcę .
3.      Sprzedawca – Marek Janke  prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod firmą Novum Marek Janke przy  ul. Rybnicka 70, 44-100 Gliwice, NIP  6312196163, REGON: 276083325
adres poczty elektronicznej: rafal@novum-grupa.pl

numer telefonu: +48 505 990 753

4.      Produkt(y) -rzeczy ruchome znajdujące się w ofercie Sklepu.
5.      Kupujący - osoba:
1)      zainteresowana produktami znajdującymi się w ofercie Sklepu,
2)      składająca zamówienie na produkty znajdujące się w ofercie Sklepu,
3)      składająca reklamację zamówionego uprzednio produktu.
6.      Konsument -   Kupujący będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową
7.      Zamówienie - złożona Sprzedawcy przez Kupującego oferta zakupu Produktu ( w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego) .
8.      Biuro Obsługi Klienta - wyspecjalizowana komórka organizacyjna Sprzedawcy zajmująca się obsługą Zamówień składanych przez Kupujących.
9.      Konto - założone przez Kupującego indywidualne konto w Sklepie , w którym Kupujący podaje swoje oznaczenie (login), ustala hasło zabezpieczające dostęp do Konta oraz wskazuje swoje dane teleadresowe, a następnie potwierdza wskazane wyżej dane poprzez potwierdzenie otrzymania wiadomości email od Sprzedawcy pod wskazany przez niego adres email. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem Konta lub poprzez wskazanie danych teleadresowych podczas procedury składania Zamówienia.
10.  Ustawa -  Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.  (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) .
 
§2
Informacje ogólne
 
1.    Regulamin ustala warunki i zasady sprzedaży Produktów przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego za pośrednictwem Sklepu .
2.    Kupującym może być wyłącznie:
1)      Osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych,
2)      Osoba prawna,
3)      Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów posiada zdolność do czynności prawnych.
3.    Zamówienia są realizowane przez Sprzedawcę na terenie Unii Europejskiej.
 
§3
Procedura składania Zamówień
 
1.      Kupujący składa Zamówienia za pośrednictwem Konta (potwierdzając podczas składania Zamówienia dane wskazane w ust. 4 pkt. 2)   lub poprzez jednorazowe wskazanie swoich danych podczas składania Zamówienia.
2.      Kupujący wybiera interesujący go Produkt  poprzez wybranie ilości zamawianego Produktu oraz jego cech charakterystycznych (w szczególności w przypadku soczewek - moc soczewek, promień krzywizny, średnica, kolor) a następnie zaznaczenie kursorem opcji „do koszyka".
3.      Kupujący , w przypadku zakończenia poszukiwania Produktów , za pomocą zakładki „Koszyk" otwiera formularz "Zawartość Twojego koszyka", w którym:
1)      Wskazuje sposób dostawy,
2)      Wybiera sposób płatności,
3)      Dokonuje przeglądu wybranych przez siebie Produktów i zestawienia należnych płatności.
4.      Po podaniu danych wskazanych w ust. 3, Kupujący , poprzez zaznaczenie kursorem opcji "Dalej" przechodzi do formularza zamówienia, w którym:
1)      Wskazuje Kraj dostawy,
2)      Wskazuje (lub potwierdza) swoje dane, w tym adres dostawy,
3)      Wybiera sposób dostawy/odbioru
4)      Akceptuje postanowienia Regulaminu .
5)      Następnie zaznaczając kursorem opcję „Zamawiam i płacę" Kupujący składa Zamówienie , na potwierdzenie czego wyświetla się informacja wskazująca, że Zamówienie zostało prawidłowo złożone a dane do wykonania płatności zostały przesłane pocztą elektroniczną na adres podany przez Kupującego .
5.      Po złożeniu Zamówienia , Kupujący otrzymuje pod wskazany w Zamówieniu adres poczty elektronicznej, potwierdzenie przyjęcia Zamówienia (przyjęcie przez Sprzedawcą oferty zawarcia umowy złożonej przez Kupującego ) wraz z potwierdzeniem ceny, danymi do wykonania płatności oraz przewidywanym terminem dostawy Produktu do Kupującego  obliczonym zgodnie z § 6.
 
§4
Zamówienia telefoniczne
 
1.    Sklep nie umożliwia składania zamówień telefonicznych.
 
§5
Warunki realizacji Zamówienia
 
1.      Wszystkie ceny Produktów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
2.      Kupujący  ponosi zwykłe koszty korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy i nie jest obciążany dodatkowymi kosztami przez Sprzedawcę .
3.      Sprzedawca informuje Kupującego , że  celem korzystania ze  Sklepu  musi on posiadać:
1)      System operacyjny Windows/Linux z konsolą graficzną lub Mac OS,
2)      aktywne konto poczty email,
3)      kartę graficzna obsługująca rozdzielczość poziomą powyżej 1024 px,
4)      jedną z następujących przeglądarek internetowych:  Internet Explorer wersja 7 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari 5,
5)      zainstalowane najnowsze wersje oprogramowania JAVA i Adobe Flash Player z włączoną obsługą javascript.
4.      Sprzedawca oświadcza, że nie żadnego kodeksu dobrych praktyk, gdyż taki nie funkcjonuje oficjalnie w jego branży, Sprzedawca wszystkie czynności podejmuje z należytą starannością, zgodnie z posiadaną wiedzą i doświadczeniem.
5.      Kupujący będący Konsumentem , ma możliwość przechowywania istotnych informacji związanych z Umową w następujący sposób:
1)      potwierdzenie Zamówienia   otrzymane na wskazany adres e-mail,
2)      niniejszy Regulamin w wersji pdf do pobrania pod adresem www regulamin , który zostanie także wskazany w potwierdzeniu zamówienia, o którym mowa w §3 ust. 5 lub w § 4 ust. 2 lit. c),
3)       formularz odstąpienia od umowy w wersji pdf do pobrania pod adresem www formularz , który zostanie także wskazany w potwierdzeniu zamówienia, o którym mowa w §3 ust. 5 lub przesłany w sposób wskazany w § 4 ust. 2 lit. c).
 
§6
Terminy realizacji Zamówienia
 
1.      Realizacja Zamówienia nastąpi w ciągu 1 - 5 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty Kupującego na koncie Sprzedającego .
2.      W przypadku soczewek torycznych, progresywnych lub kolorowych, soczewek o mocach dodatnich i o niestandardowej krzywiźnie realizacja Zamówienia nastąpi w ciągu 7 - 14 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty Kupującego na koncie Sprzedającego.
 
§7
Sposób płatności
 
1.      Kupujący otrzyma dane niezbędne do dokonania przelewu oraz numer rachunku bankowego Sprzedawcy po złożeniu Zamówienia i zatwierdzeniu go w zakładce podsumowania zamówienia przyciskiem "zamawiam i płacę" oraz na adres e-mail, podany przez siebie w procesie składania Zamówienia.
2.      Za Zamówione Produkty można zapłacić z góry przelewem.
 
§8
Promocje
 
Sprzedawca na podstawie odrębnych Regulaminów jest uprawniony wprowadzać okresowe akcje promocyjne obejmujące Produkty znajdujące się w jego asortymencie.
 
§9
Dostawa Produktów
 
1.      Dostawa Zamówienia będzie następować na wskazany przez Kupującego adres za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A., Pocztex. lub innych operatorów pocztowych lub kurierskich - koszt dostawy jest wskazany podczas składania Zamówienia przez Kupującego i wynika z cenników podmiotów świadczących te usługi, a Sprzedawca nie obciąża Kupującego dodatkowymi opłatami z tego tytułu.
2.      Koszt dostawy oraz ewentualne inne składniki ceny zostaną wskazane Kupującemu przed złożeniem przez niego Zamówienia .
3.      Wszelkie przesyłki Produktów są objęte ubezpieczeniem na czas transportu. Z tego względu Kupujący proszony jest o skontrolowanie stanu i zawartości przesyłki przy odbiorze, gdyż w przeciwnym razie prawo do odzyskania ubezpieczenia przez Sklep będzie utrudnione. Jeżeli dostarczone Produkty są wyraźnie uszkodzone, Kupujący powinien złożyć reklamację u kierowcy firmy spedycyjnej lub listonosza (w przypadku PP należy sporządzić protokół szkody w obecności listonosza) a następnie niezwłocznie skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta
 
§10
Biuro Obsługi Klienta
 
1.      Biuro Obsługi Klienta , w imieniu Sprzedawcy wykonuje wszelkie obowiązki związane z realizacją Zamówień , w szczególności przyjmując składane przez Kupujących Zamówienia.
2.      Biuro Obsługi Klienta celem umożliwienia Kupującym łatwego uzyskania wszelkich wymaganych informacji, udostępnia następujące kanały kontaktowe:
a)      Kontakt pocztowy pod adresem: 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 70
b)     Kontakt telefoniczny pod numerem: +48 505 990 753
c)      Kontakt za pośrednictwem poczty email: sklep@kupsoczewkikontaktowe.pl
 
§11
Zwrot Produktów
1.      Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać Produkty wolne od wad fizycznych i prawnych.
2.      Sprzedawca  nie udziela  Kupującym  gwarancji w rozumieniu art. 577 §1  Kodeksu cywilnego , informuje natomiast o znanych mu gwarancjach udzielonych dla Produktów przez producentów.
3.      Wyłącznie Konsument, na podstawie art. 27 Ustawy, ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem kosztów wskazanych w art. 33, art. 34 Ustawy w terminie 14 dni licząc od wydania Produktów , przy czym do zachowania tego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem, wg następującego wzoru:
Adresat: Marek Janke kupsoczewkikontaktowe.pl ul. Rybnicka 70 , 44-100 Gliwice
Ja   ( imię i nazwisko Konsumenta ) niniejszym informuję o moim  odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: (wskazanie Produktów)  
 -  Data zawarcia odbioru Produktów:
Imię i nazwisko konsumenta(-ów):
Adres konsumenta(-ów):
Podpis konsumenta(-ów):
Data:
4.        W przypadku odstąpienia od umowy, umowa   jest uważana za niezawartą.
5.        Oświadczenie o odstąpieniu od umowy  Konsument  może złożyć na formularzu, którego wzór wskazano w ust. 3, lub wg wzoru, który stanowi załącznik nr 2 do  Ustawy , na formularzu udostępnianym przez Sprzedawcę pod adresem www   formularz  lub w innej formie zgodnej z  Ustawą .
6.        Konsument  jest zobowiązany zwrócić rzecz  Sprzedawcy  niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni  licząc od dnia, w którym odstąpił on od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie Produktów przed jego upływem.
7.        Sprzedawca , niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, ale jeżeli  Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę , Sprzedawca nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Ustawy .
8.        Sprzedawca dokonuje zwrotu zapłaty dokonanej przez Konsumenta takim samym sposobem płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu zapłaty, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
9.      Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone wyłącznie w pisemnej formie.
10.  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone zanim Sprzedawca przyjął Zamówienie sprawia, że oferta złożona przez Konsumenta przestaje go wiązać.
11.  Konsument  odsyła Produkty na własny koszt, ponosząc bezpośrednie koszty zwrotu Produktów .
12.  Konsument  ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
13.  Sprzedawca  wstrzymuje się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od  Konsumenta  do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez  Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 
§12
Reklamacje - postanowienia ogólne
 
1.      Reklamacje rozpatruje Biuro Obsługi Klienta .
2.      Reklamacje są rozpatrywane w terminie do 14 dni licząc od dnia otrzymania reklamacji Kupującego, Sprzedawca niezwłocznie informuje Kupującego o swoim stanowisku w przedmiocie otrzymanej reklamacji .
3.      Reklamacje mogą być zgłaszane w sposób wskazany w §10  Regulaminu.
 
§13
Odpowiedzialność Sprzedawcy
 
1.        Sprzedawca  ponosi odpowiedzialność wobec  Kupujących będących Konsumentami  na zasadach określonych w art. 556  Kodeksu cywilnego  i następnych za wady fizyczne i prawne Produktów.
2.        Sprzedawca na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia) wobec  Kupujących niebędących Konsumentami .
3.        Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego .
4.        Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego , jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
5.        Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu .
6.        Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Kupującym jest Konsument , bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w ust. 5 .
7.        W terminach określonych w ust.5  Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli Kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
8.        Upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedawca wadę podstępnie zataił.
9.        Przy sprzedaży między przedsiębiorcami Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
10.    Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy sprzedaży.
 
§ 14
Ochrona danych osobowych

Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
 
1.      Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) Sprzedawca oświadcza, że dane osobowe Kupujących są przechowywane w zbiorze Sprzedawcy , który jest jednocześnie administratorem danych osobowych Kupującego .
2.      Administratorem danych osobowych Kupującego jest Marek Janke prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod firmą Novum Marek Janke z siedzibą ul. Rybnicka 70, 44-100 Gliwice.
  1. Kupujący posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na zasadach wskazanych w polityce prywatności.
4.      Polityka prywatności znajduje się pod adresem www polityka prywatnosci i cookies
 
§ 15
Zastrzeżenia prawne
 
1.      Kupujący, podejmując czynności związane z Zamówieniem , zobowiązany jest podawać swoje dane w sposób staranny, nie wprowadzając danych nieprawdziwych lub bezprawnych.
2.      Produkty powinny być używane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób określony w informacji producenta dołączonej od Produktów oraz wg zaleceń lekarza specjalisty co do trybu i czasu noszenia soczewek, systematycznej wymiany soczewek, terminów wizyt kontrolnych oraz zachowania zasad higieny przy używaniu soczewek.
3.      Produkty powinny być używane wyłącznie po konsultacji z lekarzem specjalistą   co do ich rodzaju i parametrów oraz jeżeli Kupujący wykonał badania wykluczające przeciwwskazania do używania zamówionych Produktów ,
 
§16
Postanowienia końcowe
  1. Aktualny Regulamin znajduje się pod adresem www regulamin , w formacie PDF, Sprzedawca umożliwia jego pobranie w tym formacie.
  2. Konsument posiada zwłaszcza następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
1)      uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu.
2)      uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu.
3.      Informacje o Produktach zamieszczone na Stronie Internetowej Sklepu , a zwłaszcza ich cena jednostkowa lub dostępność, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
4.      W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy.
5.      W przypadku gdyby, którekolwiek postanowienie Regulaminu okazało się nieważne, Regulamin pozostaje w mocy w pozostałym zakresie (klauzula salwatoryjna)
6.      Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014 r.
Sprzedawca jest w granicach bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa uprawniony do zmiany Regulaminu, a o zmianach Regulaminu będzie powiadamiał Kupujących pod wskazany przez nich adres email, co najmniej na 30 dni przed ich wprowadzeniem, przy czym zmiany te nie mogą ograniczać w żadnym zakresie uprawnień związanych ze złożonymi przez Kupujących Zamówieniami , przez wejściem w życie zmian w Regulaminie.
 
 
Polityka prywatności i polityka cookies
kupsoczewkikontaktowe.pl
 
1.      Administratorem danych osobowych jest Marek Janke prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod firmą Novum Marek Janke z siedzibą ul. Rybnicka 70, 44-100 Gliwice, NIP 6312196163, REGON: 276083325 zwana dalej Administratorem.
2.      Przez Sklep rozumie się sklep internetowy kupsoczewkikontaktowe.pl Znajdujący się pod adresem internetowym: http://www.kupsoczewkikontaktowe.pl prowadzony przez Administratora danych .
3.      Udostępnienie przez Kupującego swoich danych osobowych Administratorowi jest w pełni dobrowolne i stanowi wyłączną samodzielną decyzję Kupującego .
4.      Administrator przetwarza dane osobowe  Kupujących w zgodzie z zapisami:
 
1)      Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)
2)      Ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)
3)      rozporządzenia z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).
5.      Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Kupującego niezbędne w celach prawem dozwolonych:
1)      nazwisko i imiona;
2)      numer ewidencyjny PESEL lub - gdy ten numer nie został nadany - numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
3)      numer ewidencyjny NIP,
4)      adres zameldowania na pobyt stały;
5)      adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 3;
6)      dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego;
7)      adresy elektroniczne.
6.      W celu realizacji umów lub dokonania innej czynności prawnej z Kupującym , Administrator może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.
7.      Administrator zapewnia bezpieczeństwo powierzonych mu danych osobowych, w szczególności poprzez zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.
8.      Dane osobowe zbierane są na potrzeby Administratora i przetwarzane w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej jego przedsiębiorstwa, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych (o ile Kupujący wyrazi na to stosowną zgodę), z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w przepisach o ochronie danych osobowych oraz działalności marketingowej.
9.      Kupujący może wyrazić zgodę, poprzez zaznaczenie kursorem dodatkowych pól formularzy Zamówienia , aby podane przez Kupującego dane osobowe były przetwarzane do innych celów marketingowych Administratora , zwłaszcza w celu informowania Kupującego o nowych produktach oraz promocjach handlowych.
10.  Kupujący ma prawo do każdoczesnego, nieodpłatnego:
1)      wglądu do swoich danych,
2)      poprawienia, zmiany ich treści,
3)      żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz do usunięcia swoich danych, które to żądania  należy zgłosić Administratorowi .
11.  Korzystanie ze Sklepu , w tym przeglądanie jego treści powoduje, że w pamięci urządzeń za pośrednictwem, których Kupujący dokonuje tych czynności zapisywane są tzw. pliki cookies tj  pliki tekstowe (lub o podobnej funkcjonalności), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze Sklepu .
12.  Pliki cookies wykorzystywane są w Sklepie za zgodą Kupującego , przy czy zgoda ta może zostać wyrażona poprzez zaznaczenie zgody podczas wyświetlenia się na urządzeniu strony startowej Sklepu wraz z odpowiednimi ustawieniami przeglądarki internetowej, z której korzysta Kupujący a która zezwala na zapis w pamięci urządzenia plików cookies.
13.  Kupujący ma możliwość usuwania plików cookies po każdorazowym zakończeniu korzystania ze Sklepu , może również poprzez odpowiednie ustawienia swojej przeglądarki internetowej ograniczyć lub całkowicie wyłączyć zapisywanie w pamięci urządzeń plików cookies.
14.  Ograniczenia wprowadzone przez Kupującego w korzystaniu z plików cookies mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z pełnej funkcjonalności Sklepu , zwłaszcza w zakresie dot. plików cookies wskazanych w pkt. 15 ppkt 1 i 2.
15.  Administrator nie korzysta z plików cookies do:
1)      Identyfikowania Kupujących ,
2)      Ustalania ich tożsamości,
3)      Wpływania na funkcjonowanie urządzeń Kupujących
16.  Pliki cookies, zależnie od ich rodzaju, umożliwiają Administratorowi zwłaszcza:
1)      Zapewnienia bezpieczeństwa Kupującym podczas korzystania przez nich ze Sklepu ,
2)      Pozyskiwanie niezindywidualizowanych danych statystycznych dot. Sklepu ,
3)      Badania czy funkcjonalności Sklepu spełniają oczekiwania Kupujących ,
4)      Dostosowywanie treści Sklepu do potrzeb Kupującego ,
5)      Dostosowywanie funkcjonalności Sklepu do potrzeb Kupującego ,
6)      Zapamiętywania preferowanych przez Kupującego ustawień.
17.  Administrator w toku świadczenia usług posługuje się:
1)      „Plikami cookies" o charakterze tymczasowym, które są usuwane po zakończeniu korzystania przez Kupującego ze Sklepu (zamknięcie strony),
2)      „Plikami cookies" o charakterze trwałym, które pozostając w pamięci urządzenia przez oznaczony czas i są stosowane za każdym korzystaniem przez Kupującego ze Sklepu .
18.  Administrator stosuje następujące rodzaje „plików cookies":
1)      Pliki cookies umożliwiające korzystanie przez Kupujących z funkcjonalności Sklepu - w szczególności zapewniając możliwość zalogowania się do niego (autoryzacja) i utrzymania sesji oraz zamawiania przez Kupujących produktów.
2)      Pliki cookies odpowiedzialne za bezpieczeństwo zakupów - umożliwiające dokonywanie przez Kupujących bezpiecznych zamówień.
3)      Pliki cookies pozwalające na zapamiętywanie wybranych przez Kupujących indywidualnych ustawień Sklepu .
4)      Pliki cookies o charakterze użytkowym służące pozyskiwaniu przez Administratora danych statystycznych.
5)      Pliki cookies o charakterze reklamowym umożliwiające dostarczanie Kupującemu treści reklamowych dostosowanych do jego zainteresowań
19.  Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies" w celu umożliwienia przeanalizowania przez Administratora źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Jeżeli Kupujący zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin na stronie Administratora chciałby je skasować, może to zrobić zgodnie z informacją znajdującą się w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.
20.  Google AdWords wykorzystuje technologię „cookies" w celu umożliwienia przez Administratora oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Jeżeli Kupujący nie zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajduje się w plikach pomocy przeglądarki internetowej. W przypadku zablokowania plików cookies Google Administrator nie może zagwarantować poprawnego działania Sklepu . Jeżeli Kupujacy zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin na stronie Administratora chciałby je skasować, może to zrobić zgodnie z informacją znajdującą się w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.
Administrator umożliwia innym podmiotom wykorzystywanie mechanizmu cookies na swoich stronach. Są to m.in. podmioty udostępniające tzw. wtyczki społecznościowe, w szczególności serwis Facebook. Administrator umieszcza na stronach swojego serwisu przyciski Lubię to i Rekomenduj/Podziel się powiązane z serwisem Facebook. W tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu Facebook. Używając przycisku Lubię to lub rekomendując obraz bądź sekcje strony, Kupujący loguje się w serwisie Facebook, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności firmy Facebook. Z zasadami tymi można zapoznać się http://pl-pl.facebook.com/help/cookies
 
Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl